Általános ápolási és egészségügyi asszisztens Szakmai és vizsgakövetelménye

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 720 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700 – 2000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.  3321  Általános egészségügyi asszisztensÁltalános asszisztens
3.1.3.Egyéb asszisztens

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni
– a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni
– a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után
– beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni
– a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni
– betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni
– a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni
– sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni
– az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni
– a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni
– orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni
– az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni
– betegelőjegyzést, betegirányítást végezni
– mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni
– a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni
– a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani
– az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni
– az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni
– biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni
– veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni
– akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni
3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés–ráépülés

   4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11498–12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499–12Foglalkoztatás II.
4.5.11500–12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.11221–16Alapápolás
4.7.11110–16Egészségügyi alapismeretek
4.8.11222–16Klinikumi ismeretek
4.9.11635–16Egészségügyi asszisztensi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

  5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11498–12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.4.11499–12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500–12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.11221–16Alapápolásgyakorlati
5.2.7.11110–16Egészségügyi alapismeretekírásbeli
5.2.8.11222–16Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.9.11635–16Egészségügyi asszisztensi ismeretekszóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégséges (2).
5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ápolási és asszisztensi feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a beteg fogadása, a munkaterület előkészítése, a beteg előkészítése, kardinális tünetek észlelése és dokumentálása, a vizsgálat, beavatkozás elvégzése, segédkezés a vizsgálatok és beavatkozások során, vizsgálati anyagok levétele és kezelése, betegmegfigyelés, adminisztrációs feladatok ellátása, vizsgálati anyagok diagnosztikus laboratóriumba juttatása, eszközök, kezelő fertőtlenítése.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 11221–16 Alapápolás, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek, 11635–16 Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az egészségügyi asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Egészségügyi asszisztensi ismeretek követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –    

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1.Ágy melletti diagnosztikus eszközök,
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)
6.3.Ápolási szimulációs fantomok
6.4.Ápolási torzók, mulageok
6.5.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.6.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.7.Dokumentációs formanyomtatványok
6.8.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal
6.9.Egyszer használatos steril eszközök
6.10.EKG (12 csatornás)
6.11.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.12.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.13.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.14.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.15.Gyógyszerelés eszközei
6.16.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer használatos eszközök, anyagok
6.17.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.18.“Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.19.Látásvizsgálat eszközei
6.20.Légútbiztosítás eszközei
6.21.Mérleg
6.22.Mérőműszerek
6.23.Mozgást segítő eszközök
6.24.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.25.Orvosi műszerek – kézi műszerek
6.26.Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom
6.27.Szakrendelők speciális eszközei (belgyógyászat, sebészet, traumatológia, ortopédia, diabetológia, gasztroenterológia, nefrológia, kardiológia, pulmonológia–allergológia, neurológia, szemészet, fül–orr– gégészet, urológia, nőgyógyászat, pszichiátria, gyermekgyógyászat)
6.28.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara