Biztonságszervező Szakmai és vizsgakövetelménye

A 2. SORSZÁMÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE  

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-450  

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat: –  

3. Pályatükör

 3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr, Biztonsági őr, Munkahelyi biztonsági felügyelő, Repülőtéri biztonsági őr
3.1.3.5259Személy és vagyonvédelmi foglalkozásúEgyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
3.1.4.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúMunkavédelmi előadó, Munkavédelmi megbízott, Tűzbiztonsági előadó, Tűzvédelmi referens, Tűzvédelmi ügyintéző, Üzembiztonsági megbízott
3.1.5.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
3.1.6.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásokParkolóőr

  3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A Biztonságszervező a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Biztonságszervező a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–     elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet
–     elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
–     elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
–     kialakítani a védelmi koncepciót
–     felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat
–     intézkedni rendkívüli eseményeknél
–     elkészíteni az objektum tűzriadó tervét
–     tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani
–     ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat
–     ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat
–     elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat
–     ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
–     ellátni gazdasági, vezetési feladatokat
3.3.      Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja

 4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10349-12Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
4.5.10350-12Biztonságszervező alapfeladatai
4.6.10351-12Biztonságszervező szakfeladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1.  A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.   Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosítójamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10349-12Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatokszóbeli
5.2.5.10350-12Biztonságszervező alapfeladataiszóbeli, gyakorlati
5.2.6.10351-12Biztonságszervező szakfeladataiszóbeli, gyakorlati

  Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) Vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A záró dolgozat tárgya a szakmai irányultságnak megfelelő komplex feladat kidolgozása ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). A záró dolgozatot csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani. A záró dolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a választott témáról, de terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat megoldását.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc (A komplex szakmai vizsga megkezdése előtt elkészített és értékelt)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) Vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett írásbeli feladatot old meg biztonságszervező szakfeladatok témakörben: rendészet-vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, katasztrófavédelem, illetve üzemeltetés, az általa megismert szakanyagok felhasználásával.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat bemutatása
A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
Az 5.3.1. A) vizsgafeladat érdemi előkészítéseként a képző intézmény a záró dolgozatot a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 25 nappal a vizsgabizottság elnökének, legalább 10 nappal a vizsgabizottság további tagjainak a rendelkezésére kell bocsátania – az előzetes formai és szakmai bírálattal együtt.
Az 5.3.1. B) feladat végrehajtása során saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket (szabályzatokat, nemzeti szabványokat) használhatja a vizsgázó.
Az 5.3.1. B) gyakorlati, de írásban teljesítendő vizsgafeladat teljesítését önálló vizsganapon kell megszervezni.   A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás-elhárítás eszközei
6.3.Számítógép szoftverekkel
6.4.Szkenner
6.5.Nyomtató
6.6.CD-jogtár, OTSZ
6.7.Internet hozzáférés
6.8.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.9.Iroda felszerelés
6.10.Telefon, fax

 7. Egyebek

7.1. Validáció: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják
7.1.1. A 0701-06 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10350-12 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodullal.
7.1.2. A 0713-06 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10351-12 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodullal.
7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító számaA szakképesítés megnevezéseA szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 861 01BiztonságszervezőSzemély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara